Tables of caliber

Tomato

Caliber

M MM MMM G GG

Diameter, mm

40-47 47-57 57-67 67-82 82-102

Cucumber

Caliber

12M 12P 12 14

Weight, g

400-500 350-400 300-350 250-300

Summer squash

Caliber

P M G

Размер, mm

70-140 140-210 210-300

Weight, g

50-100 100-225 225-450

Eggplant

Caliber

P M MM G

GG

Weight, g

225-300 300-400 400-500 500-600 >600

Bell pepper

Caliber

GGG GG G M

Diameter, mm

110-130 90-110 70-90 50-70

Peach/

nectarine

Caliber

AAAA AAA AA A B C D E

Diameter, mm

90-97 80-90 73-80 67-73 61-67 56-61 51-56 45-50

Quantity in box 5 kg

16-18 pcs 20-22 pcs 24-26 pcs 28-30 pcs 32-35 pcs 37-40 pcs 42-45 pcs -

Quantity in pottle

- - - 6 pcs 8 pcs 10 pcs 12 pcs 14 pcs

Plum

Caliber

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diameter, mm

38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-57 57-60 60-63 63-67 67-70 70-73

Quantity in box 5 kg

33 pcs 24 pcs 20 pcs 17 pcs 15 pcs 12 pcs - - - - -

Apricot

Caliber

АААА 9 ААА 8 АА 7 А 6 В 5 С 4

Diameter, mm

55–60 50-55 45-50 40-45 35-40 30-35

Cherry

Caliber

20 22 24 26 28 30

Weight, g

4 5 7 8,5 10 11,5

Lemon

Caliber

0 1 2 3 4 5 6 7

Diameter, mm

79-90 72-83 68-78 63-72 58-67 53-62 48-57 45-52

Orange

Caliber

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Diameter, mm

92-110 87-100 84-96 81-92 77-88 73-84 70-80 67-76 64-73 62-70 60-68 58-66 56-63 53-60

Mandarin

Caliber

1-ххх 1-хх 1-х 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diameter, mm

>78 67-78 63-74 58-69 54-64 50-60 46-56 43-52 41-48 39-46 37-44 35-42